برای دومین بار نشست عمومی مجلس نمایندگان برگزار نشد

در کمتر از یک هفته اخیر برای دومین بار نشست عمومی مجلس نمایندگان برگزار نشد. شماری از اعضای این مجلس می گویند در حالی که در این روز رویدادهای زیادی به وقوع پیوسته است و باید روی این موضوعات در نشست عمومی مجلس بحث شود؛ اما هم قطاران شان برای اشتراک در نشست عمومی حاضر نمی شوند.

 (روز دوشنبه ۳۱ ثور/اردیبهشت) نشست عمومی مجلس نمایندگان برگزار نشد.

در کمتر از یک هفته این دومین بار است که نشست عمومی مجلس نمایندگان برگزار نمی شود. فاطمه عزیز عضو مجلس نمایندگان می گوید در حالی که رویدادهای کلانی در کشور به وقوع پیوسته است؛ اما نمایندگان مردم، بی خیال از کنار این رویدادها می گذرند و این مساله به نمایندگان مردم شرم آور است.

رمضان بشردوست، عضو دیگر مجلس نمایندگان با متهم کردن همکارانش به انجام کار های غیرقانونی، می گوید که آنان بیشتر به منفعت خود می اندیشند تا منفعت مردم.

روز اول ماه رمضان نیز نشست عمومی مجلس نمایندگان برگزار نشده بود. بیشتر ضعف هیأت اداری سبب شده است که نشست عمومی از بهر نبود آجندا برگزار نشود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top