تاکید مجلس سنا به بررسی پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن

بدون عملی شدن یا لغو پیمان امنیتی با آمریکا جنگ در کشور تمام شدنی نیست. شماری از اعضای مجلس سنا با بیان این مطلب می گویند با موجودیت پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن، بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان پرسش برانگیز است.

مردم افغانستان به هدف تامین امنیت، صلح، ثبات و رشد توسعه خوشبین به امضا پیمان امنیتی با آمریکا بودند. با آن که پیش از چهار سال از امضای این پیمان می گذرد، مردم افغانستان به صلح و امنیت دست نیافته اند و وضعیت امنیتی بیشتر از پیش بدتر شده است. شماری از اعضای مجلس سنا می گویند می گویند که بدون عملی شدن یا لغو پیمان امنیتی با آمریکا جنگ در کشور تمام شدنی نیست.

زلمی زابلی، عضو مجلس سنا می گوید که با موجودیت پیمان امنیتی با آمریکا بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان سوال برانگیز است و باید مسولان دراین زمینه پاسخ گویند.

اعضای مجلس سنا همچنان می گویند هم اکنون جنگ در هژده ولایت کشور جریان دارد و پیام صلح خواهی حکومت از گروه طالبان سبب قوت گرفتن این گروه در میدان های نبرد شده است.

درهمین حال، فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنا می گوید که حمایت از گروه طالبان توسط شماری از کشور ها در حال افزایش است و این مساله می تواند جنگ کنونی افغانستان را به درازا بکشاند.

حضور گروه ترویستی داعش به ویژه در ولایت های شمالی کشور چالش دیگری است که امنیت شهروندان کشور را به چالش کشانده است. چگونگی انتقال افراد این گروه تروریستی از ولایت های شرقی به ولایت های شمالی کشور پرسشی است که تاکنون میان مردم افغانستان بی پاسخ باقی مانده است.

نوشته‌های مرتبط


Top