انوری: نام قوم سادات در شناسنامه های الکترونیک درج شود

حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان، در واکنش به آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیک، تحمیل هویت یک قوم را بالای اقوام دیگر اشتباه می داند. سید مهدی انوری، رییس این حزب می گوید که باید نام قوم سادات در شناسنامه های الکترونیک درج شود.

با آغاز روند توزیغ شناسنامه های الکترونیک بر اساس فرمان رییس جمهورغنی، در کنار واکنش ریاست اجرایی حکومت و شماری از احزاب و جریان های سیاسی، اعتراضات گسترده ای نیز به خاطر متوقف شدن این روند از سوی جوانان در بخش هایی از کشور راه اندازی شده است. در ادامه این اعتراضات، حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان می گوید که تحمیل هویت یک قوم بالای سایر اقوام کشور اشتباه است.

سید مهدی انوری رییس این حزب می گوید که سران حکومت زمینه درج نام قوم سادات را در شناسنامه های الکترونیک فراهم کند.

در حالی حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان تحمیل هویت یک قوم را بالای سایر اقوام دیگر کشور اشتباه می داند که در تازه ترین مورد بیش از یکصد نماینده مردم در مجلس نمایندگان خواهان متوقف شدن روند توزیع شناسنامه الکترونیک در ارگ ریاست جمهوری شدند.

نوشته‌های مرتبط


Top