بررسی وضعیت نوسان رشد اقتصادی کشور

در حالی که رشد اقتصادی و قرار گرفتن افغانستان در مسیر خودکفایی، از اولویت های حکومت وحدت ملی بود و حکومت مدعیست با پررنگ ساختن نقش سرمایه گذاران، زمینه سازی برای تجاران و راه اندازی پروژه های کلان اقتصادی، افغانستان را به چهارراه اقتصادی و ترانزیتی جهان تبدیل می کند، خبرهای ناخوشی در پیوند به افت نظام اقتصادی کشور به گوش می رسند.

سیگار یا بازرسی ویژه ی امریکا در گزارش تازه اش که روی وضعیت اقتصادی و سکتور خصوصی افغانستان متمرکز است می گوید، کمک های مالی امریکا و حمایت غیر عمدی از مقام های فاسد، سبب شده است اقتصاد کشور نزول کند و با این وجود، افغانستان همچنان وابسته ی کمک های بیرونی خواهد بود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top