محقق: رییسان جمهور پیشین و کنونی از نقش احزاب در انتخابات ترس دارند

حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی با تاکید بر نقش احزاب در انتخابات می گوید که رییس جمهور پیشین و رییس جمهور کنونی کشور از نقش احزاب در انتخابات هراس دارند.

احزاب و جریان های سیاسی کشور طی اعلامیه های جداگانه خواستار حزبی شدن مجلس نمایندگان شدند. نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی چهار هفته پیش به دعوت ریاست جمهوری با رییس جمهورغنی در خصوص حزبی شدن انتخابات مجلس نمایندگان دیدار و گفتگو کردند. نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی می گویند که ریاست جمهوری به خواست آنان توجه نکرده است. احزاب و جریان های سیاسی همچنان هشدار دادند که اگر به خواست های شان توجه نشود، از گزینه هایی که قانون برای احزاب اجازه داده است، استفاده خواهند کرد. در همین حال، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی با تاکید بر این که ریاست جمهوری نقش احزاب را در انتخابات دست کم گرفته است می گوید که رییسان جمهور پیشین و کنونی کشور از نقش احزاب در انتخابات می هراسند.

در بسیاری از کشورها از بهر توسعه و پیشرفت احزاب سیاسی، کرسی های مجلس نمایندگان را میان احزاب و جریان های سیاسی به رقابت می گذارد. از سویی هم، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، کم کاری حکومت در راستای حزبی شدن مجلس نمایندگان را می پذیرد و می گوید که برای تحقق خواست احزاب و جریان های سیاسی کشور در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها ناوقت شده است.

همچنان حزب حرکت اسلامی افغانستان از شهروندان کشور می خواهد که به مراکز ثبت نام رای دهندگان رفته و ثبت نام کنند. در حالی ریاست جمهوری نقش احزاب در انتخابات را نپذیرفته است که به گفته شماری از آگاهان تا زمانی که احزاب توسعه پیدا نکند، ثبات در کشور تامین نخواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top