رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۷ چگونه حاصل شده؟

هم اکنون جمعیت زیادی در افغانستان بیکار اند و اقتصاد خانواده ها در وضعیت بدی است.

اقتصاد افغانستان هنوز به کمک های خارجی وابسته است و قسمت زیاد بودجه افغانستان از آدرس کمک های خارجی تامین می شود.

چندی پیش بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان طی سال ۲۰۱۷ را ۲٫۶ درصد اعلام کرد. این نهاد همچنان در گزارشش پیش بینی کرد که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۸، ۳٫۲ درصد رشد خواهد داشت.

اقتصاد افغانستان در سالهای ٢٠١٣ تا ٢٠١۶ به میزان ١،١ درصد تنزل کرد و در وضعیت بدی قرار داشت.

این رشد اقتصادی چگونه حاصل شده و چقدر بر مبنای واقعیت های موجود است؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top