سیگار: کمک‌های مالی آمریکا منجر به تشویق فساد در افغانستان شده است

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان”سیگار” می‌گوید که نحوه کمک ‌مالی آمریکا در برخی موارد سبب تشویق فساد در افغانستان شده است.

در تازه ترین گزارش سیگار آمده است که، روش تامین این کمک‌ها به افغانستان، هماهنگی بین ادارات مختلف حکومت آمریکا را مغلق تر ساخته و حمایت “غیر عمدی” آمریکا از مقام‌ های فاسد حکومت افغانستان سبب شد تا شهروندان کشور از برنامه‌های توسعه بخش خصوصی کم ‌تر حمایت کنند.

بر بنیاد این گزارش که روی توسعه ای بخش خصوصی و رشد اقتصادی افغانستان متمرکز است، حکومت آمریکا نتواسته رابطه بین افراد فاسد و افراد قدرتمند را در جامعه افغانستان درک کند.

در این گزارش آمده تلاش‌های که به خاطر توسعه ای بخش خصوصی در افغانستان روی دست گرفته شده است، با واقعیت‌های اقتصادی و امنیتی این کشور، ظرفیت ادارات حکومتی، روابط افغانستان با همسایگان اش و فساد اداری موجود در این کشور همسویی و مطابقت نداشته است.

سیگار می افزاید که رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های نخست پس از سقوط طالبان عمدتا به دلیل راه اندازی برنامه‌های بازسازی و میزان بلند مصرف پول توسط کشور‌های خارجی بلند رفت و روی همین دلیل میزان این رشد اقتصادی دوامدار باقی نماند.

سیگار با انتقاد از روند گذار نظام اقتصادی افغانستان به اقتصاد بازار گفته است که این روند با سرعت زیاد و در عدم موجودیت نهادهای پاسخگو و عاری از نفوذ “قدرتمندان فاسد” عملی شد. جان سوپکو، بر تقویت و توسعه بخش خصوصی در افغانستان تاکید کرده و افزوده است که توسعه بخش خصوصی می‌تواند وابستگی افغانستان را به کمک‌های بین المللی کاهش بدهد.

سیگار پیشنهاد کرده تا اداره توسعه بین المللی آمریکا و وزارت خارجه این کشور، حکومت افغانستان را در بازنگری تمام توافقنامه‌های تجاری منطقه ای و دو جانبه به ویژه با پاکستان کمک کند و موانع فرا راه صادرات و واردات افغانستان را از میان بردارد.

سیگار به منظور توسعه بخش خصوصی در افغانستان همچنین خواستار ادامه تلاش‌های آمریکا برای مبارزه با فساد در افغانستان شده و از اداره توسعه بین المللی آمریکا خواسته تا با همکاری نهادهای حکومت افغانستان همکاری‌ها و آموزش های فنی خود را مطابق به نیازمندی ‌ها و شرایط جامعه افغانستان فراهم کند.

سیگار می‌گوید که عدم موجودیت یک راهکار جامع به خاطر فقر زدایی سبب شده است تا با وجود رشد اقتصادی افغانستان نتواند فقر و بیکاری را در این کشور کاهش بدهد.

نوشته‌های مرتبط


Top