قانونی: کنفرانس بن بزرگترین دستاورد مجاهدین و جبهه مقاومت ملی است

محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری می گوید که کنفرانس بن در سال دوهزار و یک میلادی بزرگترین دستاورد مجاهدین و مقاومت گران کشور می باشد. معاون پیشین ریاست جمهوری تاکید می کند که اگر نشست بن شکست می خورد، از یک طرف جنگ های داخلی تشدید می شد و از سویی دیگر اعلام جنگ علنی دولت افغانستان به رهبری استاد ربانی در برابر جهان بود.

موسسه مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان هر هفته نشست های علمی و پژوهشی را تحت عنوان های مختلف برگزار می کند. این بار “ناگفته های بن” موضوعی بود که روی آن در این موسسه بحث صورت گرفت. محمدیونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری مهمان این نشست بود. آقای قانونی در زمان برگزاری کنفرانس بن ریاست هیأت ۲۲ نفری را برعهده داشت که از جانب دولت اسلامی به رهبری شهید استاد برهان الدین ربانی به آن نشست فرستاده شده بود. او، کنفرانس بن را در سال دوهزار و یک بزرگترین دستاورد مجاهدین و جبهه مقاومت ملی عنوان می کند. محمد یونس قانونی تاکید می کند که اگر نشست بن شکست می خورد از یک طرف جنگ های داخلی تشدید می شد و از سویی دیگر اعلام جنگ علنی دولت افغانستان به رهبری استاد ربانی در برابر جهان بود.

چگونگی تدوین قانون اساسی از دیگر مواردی بود که روی آن در این نشست بحث شد. محمدیونس قانونی می گوید که تن دادن به قانون اساسی به ویژه نوعیت نظامی سیاسی ریاستی از بزرگترین اشتباهات است. وی می افزاید که نظام ریاستی با توجه به ترکیب های قومی در کشور پاسخگوی نیاز های مردم نیست.

کنفرانس بن از نشست های تاریخی بود که سرنوشت سیاسی افغانستان را دیگر گون ساخت. یونس قانونی درحالی بخش هایی از جریان کنفراس بن را به رسانه ها و نهادهای مدنی و شماری از آگاهان بیان می کند که از آن کنفرانس نزدیک به هجده سال می گذرد.

نوشته‌های مرتبط


Top