دفتر رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل افتتاح شد

دفتر رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل افتتاح شد. سفیر ایران مقیم کابل هنگام افتتاح این مرکز گفت که حوزه فرهنگی مشترک زمینه تعامل فرهنگی را در ایران و افغانستان فراهم کرده است.

رضا بهرامی سفیر تهران در کابل می گوید که با افتتاح این مرکز علمی روابط فرهنگی میان افغانستان و ایران گسترش خواهد یافت. آقای بهرامی از وزارت های اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، معارف و حج و اوقاف می خواهد که برنامه های علمی، فرهنگی و دینی شان را در تعامل با این مرکز برگزار کنند. به گفته وی، برگزاری این گونه برنامه ها رابطه های فرهنگی مشترک را میان افغانستان و ایران تقویت خواهد کرد.

درهمین حال، سید حسین آقا فاضل سانچارکی معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از تهاجم فرهنگی غرب در حوزه فرهنگی افغانستان و ایران نگرانی می کند. آقای سانچارکی می گوید که خانواده ها و مراکز آموزشی در کنار حکومت باید در راستای جلوگیری از تهاجم فرهنگی غرب ایستاده شوند.

درحالی دفتر علمی رایزن فرهنگی سفارت ایران در کابل افتتاح می شود که روز یکشنبه هفته آینده سنگ تهداب ساختمان دانشکده زبان و ادبیات فارسی از سوی سفارت ایران مقیم کابل در دانشگاه کابل گذاشت می شود و همچنان روز یکشنبه هفته آینده نمایشگاه کتاب جمهوری اسلامی ایران افتتاح و نخستین دور گفتگو های فرهنگی میان افغانستان و ایران برگزار خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top