بانک جهانی ۶۹۱ میلیون دالر به حکومت افغانستان کمک کرد

بانک جهانی به دولت افغانستان ۶۹۱ میلیون دالر کمک کرده است. وزیر مالیه می گوید که این پول های کمک شده بالای شماری از پروژه ها در وزارت های مخابرات، صحت عامه و نوسازی بانک های دولتی به مصرف می رسد.

به ادامه کمک های بانک جهانی به افغانستان، به تازگی این بانک ۶۹۱ میلیون دالر کمک کرده است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه هنگام امضای این قرارداد گفت که پول های کمک شده در شماری از پروژه های وزارت های مخابرات، صحت عامه و نوسازی بانک های دولتی به مصرف می رسد.

درهمین حال، فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه می گوید که شش میلیون این کمک را در مدت سه سال در بخش بلند بردن کیفیت عرضه خدمات صحی و بیشتر شدن مراکز صحی در سراسر کشور به مصرف می رسانند.

از سویی هم، شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که بخشی از این پول ها را در پروژه حکومتداری الکترونیک از طریق فایبرنوری به مصرف می رساند.

در حالی بیشترین کمک بانک جهانی به وزارت صحت اختصاص یافته است که هفته گذشته وزیر صحت در گرامیداشت از روز جهانی صحت از کاهش چشم گیر کمک های خارجی به بخش صحت نگرانی کرده بود.

نوشته‌های مرتبط


Top