رسا: زمینه سرمایه گذاری در کشور بیشتر شده است

دفتر مشاوریت ارشد ریاست جمهوری می گوید که اصلاحات در برخی ماده های قانون تجارت و سرمایه گذاری، زمینه بیشتر سرمایه گذاری در کشور را فراهم کرده است.

دفتر مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری دستاورد های حکومت در راستای موثریت و تطبیق پروژه های زیربنایی، اصلاحات در قانون شرکت ها و کاهش هزینه صدور جواز برای سرمایه گزاران را رسانه ای کرد. سمیر رسا مسوول روابط عامه دفتر مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری می گوید که با تعدیل برخی ماده های قانون تجارت، زمینه بیشتر سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ در کشور فراهم شده است. آقای رسا می افزاید که درپی تعدیل این قانون هزینه صدور جواز تجارت و سرمایه گذاری در کشور از سی هزار افغانی به صد افغانی کاهش یافته است.

مسوول روابط عامه دفتر مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری افزون بر یادآوری از تلاش های حکومت در راستای خودکفایی انرژی و پایین آمدن هزینه انترنت، از برگزاری نشست بزرگ ملی شغل در آینده نزدیک خبر می دهد که بر بنیاد آن بخش خصوصی و دولتی راهکار مشخصی برای ایجاد شغل در کشور ارایه می کنند. آقای رسا همچنان می گوید که امضای قرارداد فایبر نوری میان دو شرکت داخلی و یک شرکت خارجی با هزینه سه صد و هشتاد و سه میلیون دالر به امضا رسیده که با تطبیق آن کاهش چشمگیر در هزینه انترنت به وجود خواهد آمد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top