خپلواک: هیچ منطقه ای به گروه طالبان واگذار نمی شود

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می گوید که هیچ منطقه ای در پیوند به پیشبرد مذاکرات صلح با گروه طالبان به افراد این گروه طالبان واگذار نمی شود.

پس از ارایه طرح پیشنهادی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به ریاست جمهوری مبنی بر واگذاری بخش هایی از کشور به گروه طالبان، شهروندان کشور و جریان های سیاسی در پیوند به این موضوع واکنش نشان داده و مخالفت کردند. اکرام خپلواک رییس دبیر خانه شورای عالی صلح می گوید که شایعات واگذاری بخش هایی از کشور به گروه طالبان مورد اجماع مردم نبوده و هیچ منطقه ای از خاک کشور در پیوند به پیشبرد گفتگوهای صلح به گروه طالبان واگذار نمی شود.

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می افزاید که تاکنون گروه طالبان به طرح صلح حکومت پاسخ مثبت نداده است. وی از گروه طالبان می خواهد که در مورد طرح صلح حکومت دقت کنند. در همین حال، شماری از عالمان دین می گویند که با ارایه طرح صلح حکومت به گروه طالبان دیگر بهانه برای دوام جنگ این گروه در کشور باقی نمانده است.

در حال حاضر دفتر گروه طالبان در قطر موجود است. رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می گوید که این دفتر برای مذاکرات با حکومت ایجاد نشده است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که رییس جمهورغنی خواهان آغاز مذاکرات دولت با دولت با پاکستان شده است و از نخست وزیر پاکستان برای آغاز این گفتگو ها به کابل دعوت کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top