برگزاری نشست صلح تاشکند در مورد افغانستان

طرح تازه صلح حکومت پیشکش شد برای طالبان و طالبان سکوت شان را با حملات برنیرو های امنیتی در فراه و تخار شکستند. نشست صلح با اجماع علمای افغانستان، پاکستان و اندو نیزیا برای دریافتن راه حل شرعی جنگ افغانستان با واکنش و بایکوت طالبان قرار گرفت و موضوع این نشست به باور طالبان برای دریافت راه حل شرعی برای حضوری نیرو های خارجی در افغانستان گفته شد. اما این بار وزارت خارجه از برگزاری نشست در تاشکند با اشراف کشور های آسیای میانه در مورد صلح افغانستان خبر میدهد. اجماع های شکل گرفته میتواند در مورد پروسه صلح کار و موثر باشد؟

بیشتر در این رابطه میپردازیم با حضوری آقایان؛ علی اکبر جمشیدی سناتور پیشین، سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح و سید حبیب الله هاشمی حقوق دان.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top