وزیر تحصیلات عالی: مشکلات جدی فراراه تحقیقات علمی در دانشگاه های کشور وجود دارد

کنفرانس ملی علمی تحقیقی در بخش های مختلف در دانشگاه پول تخنیک کابل برگزار شد. وزیر تحصیلات عالی می گوید که برگزاری این گونه کنفرانس های علمی بر اعتبار دادن دانشگاه های کشور در سطح جهان و منطقه موثر تمام می شود.

(روز سه شنبه ۲۲ حوت/اسفند) در دانشگاه پل تخنیک کابل بیست و هشتمین کنفرانس ملی علمی تحقیقی در بخش های ساختمانی، شهرسازی، محیط زیست، ترانسپورت، کمپیوتر، معادن و زمین شناسی برگزار شد. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی می گوید که برگزاری این گونه کنفرانس های علمی می تواند بر اعتبار دادن دانشگاه های کشور در سطح جهان و منطقه موثر تمام شود.

در حال حاضر در شماری از دانشگاه های کشور کنفرانس های علمی- تحقیقی برگزار می شود. اما اختصاص بودجه کم، از چالش های است که برگزاری این گونه نشست های علمی- تحقیقی را در کشور با چالش های زیادی رو به رو کرده است. وزیر تحصیلات عالی می گوید که برای برچیدن این چالش ها پشنهاد های مشخصی را ارایه کرده است و نیاز است تا دانشگاه های کشور روی یک سیستم جدید تحصیلی که با معیار های جهانی و منطقه ای برابر باشد، تمرکز کنند.

در شانزده سال گذشته با هزینه شدن صدها میلیون دالر در بخش تحصیلات عالی، هنوزهم در بیشتر دانشگاه های کشور، مراکز تحقیقاتی معیاری وجود ندارد و این مساله سبب کاهش کیفیت دانشگاه های کشور شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top