رییس اجرایی حکومت بر حل مشکلات سکتور خصوصی تاکید می کند

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت به بخش خصوصی وعده می دهد که برای حل مشکلات شان توجه می کند. رییس اجرایی می گوید که تقویت تولیدات داخلی بر رشد اقتصاد، ایجاد شغل و بهبود امنیت کمک می کند.

بخش زیادی فرآوردهای ولایت های شرقی و جنوب شرقی کشور جلغوزه است. میوه ای که هم اکنون بازار خوبی جهانی دارد. اما از درآمد آن باشندگان این ولایت ها کمتر بهره می برند. (روز سه شنبه ۲۲ حوت/اسفند) در کابل برای نخستین بار اتحادیه جلغوزه افغانستان افتتاح شد. در این مراسم رییس اجرایی حکومت شرکت کرده است. خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع می گوید که بخش خصوصی کشور توان بسته بندی و صادر جلغوزه به دیگر کشورها را دارد، اما همه ساله بیشتر فرآورده های جلغوزه به پاکستان قاچاق شده و از آنجا با کشورهای دیگر صادر می شود.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت از افتتاح اتحادیه جلغوزه حمایت می کند و به بخش خصوصی وعده می دهد که برای حل مشکل شان توجه می کند. رییس اجرایی می گوید که تقویت تولیدات داخلی بر رشد اقتصاد، ایجاد شغل و بهبود امنیت کمک می کند.

آقای عبدالله همچنان از بخش خصوصی می خواهد که زمنیه های سرمایه گذاری در کشور را شناسایی و روی آن سرمایه گذاری کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top