تشدید حملات طالبان در ولایت فراه ریشه در چه دارد؟

ولایت فراه در غرب کشور شاهد نا امنی شدید از یک ماه بدین سو است، که تازه ترین مورد سقوط انار دره است. با این حال در تخار، بدخشان، هلمند، کندوز و بسیاری از ولایات شاهد حضوری گروه طالبان به صورت گسترده است. با اینکه طرح متواضعانه به طالبان پیشکش شد از سوی حکومت افغانستان، اما تنها پاسخ طالبان به این طرح حکومت این حملات اخیرشان بر نیرو های امنیتی بود.

بیشتر در این رابطه میپردازیم با حضوری آقایان محمد علی علیزاده عضو مجلس نماینده گان و نصرالله علم فعال مدنی.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top