شورای ملی از طرح صلح حکومت در گفتگو با طالبان پشتیبانی کرد

رییس مجلس نمایندگان با پشتیبانی از طرح صلح حکومت می گوید که از هرگونه اقدام حکومت که منجر به تامین صلح در کشور شود، پشتیبانی می کند.

شورای ملی از طرح صلح حکومت در نشست دوم روند کابل پیشتبانی می کند. عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در مراسم افتتاح سال هشتم شورای ملی از نشست دوم روند کابل که در آن طرح صلح حکومت به گروه طالبان ارایه شد، پشتیبانی کرد. رییس مجلس نمایندگان می گوید که از هر اقدام حکومت که منجر به تامین صلح در کشور شود، پشتیبانی می کند.

درهمین حال، رییس جمهورغنی می گوید که حکومت وحدت ملی برای تامین صلح و پایان دادن به خشونت ها گامهای اساسی برداشته و در برابر آنانی که منافع شانرا در جنگ افغانستان می دانند، مبارزه خواهد کرد. رییس جمهورغنی همچنان یکبار دیگر از گروه طالبان خواست که به روند گفتگوهای صلح بپیوندند. آقای غنی با تاکید بر رشد اقتصادی کشور می گوید که با تطبیق پروژه های بزرگ منطقه ای که افغانستان با شماری از کشورهای امضا کرده است، این کشور تا چند سال آینده به یک قدرت بزرگ اقتصادی در منطقه مبدل خواهد شد.

رییس جمهورغنی همچنان تاکید می کند که برای رسیدن به امنیت سراسری هیچ گزینه ای جز تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور وجود ندارد.

نوشته‌های مرتبط


Top