راه دشوار آشتی با طالبان و بخشندگی های اخیر حکومت افغانستان

دوباره صلح با طالبان ورد زبان مقامات و تیتر خبرهای رسانه هاست. خشم کابل و واشنگتن که پس از حملات خونین طالبان در کابل بر آنان بر افروخته شده بود، موقت بود و زود فرو نشست، کاخ سفید آمریکا و کاخ های ارگ و سپیدار افغانستان حرف های شان را پس گرفتند.

ترامپ گفته بود دیگر با طالبان گفت و گو نمی کنیم، حالا زیردستانش گفتند وحشت زده شده بود، ارگ گفته بود طالبان از خط سرخ عبور کرده و فرصت گفت و گو را از دست داده اند، حالا بخشایشگرانه ترین موقف را در برابرشان گرفت، کاخ سپیدار گفته بود طالبان شایسته ی صلح نیستند، حالا می گوید صلح با آنان نیاز اولیۀ ماست. در این میان اما، هرچند طالبان صلح طلبی حکومت را توطیه خوانده و رد کردند، اما منابعی از میان شان گفته است قدرت پنجاه درصد می خواهند که شورای عالی صلح چراغ سبز نشان داد و این طرف هم، گلبدین حکمتیار که شورای عالی صلح حضورش را دست آورد خود می داند، می گوید ولسوالی هایی که زیر ادارۀ طالبانند به آنان واگذار شود و نیروهای دولت ترک شان کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top