وزارت شهرسازی بیش از ۸۵ درصد بودجه سال مالی ۹۶ خود را مصرف کرده است

وزارت امور شهرسازی و مسکن می گوید که بیش از هشتاد و پنج درصد بودجه سال مالی سیزده نود و شش در پروژه های ساختمانی این وزارت به مصرف رسیده است.

نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت امور شهرسازی و مسکن دستاورد های یک سال گذشته این اداره را با رسانه ها شریک کرد. بانو لنگر می افزاید که این وزارت بیش از ۸۵ درصد بودجه سال مالی سیزده نود و شش را در پروژه های ساختمانی به مصرف رسانده است.

سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن همچنان می گوید که در این سال قرارداد بیش از صد پروژه امضا شده و حدود یکصد میلیون افغانی به کسانی پرداخت شده است که خواهان به دست آوردن منازل رهایشی بودند، اما وزارت شهر سازی و مسکن نتوانسته بود، منازل رهایشی برای آنان فراهم کند. به گفته بانو لنگر، در این سال حدود سی و یک هزار باب واحد مسکونی نیز تکمیل و یا به داوطلبی سپرده شده است.

هر چند سخنگوی وزارت امور شهرسازی و مسکن می گوید که هنوزهم ساخت و ساز غیر معیاری در بزرگ شهرهای کشور یکی از چالش های عمده است، اما تاکید می کند که برای رفع این چالش ها شماری از ساختمان های ساخته شده بهسازی می شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top