صیاد: زورگویان در استخدام کارمندان کمیسیون انتخابات مداخله می کنند

کمیسیون مستقل انتخابات روند استخدام کارمندان کمیسیون را از طریق رقابت آزاد آغاز کرده است. گل آجان عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات با نگرانی از مداخله زور مندان در استخدام کارمندان این اداره از ادارات دولتی و غیر دولتی می خواهد که در راستای مبارزه علیه زورگویان، کمیسیون را همکاری کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات (روز دوشنبه ۱۴ حوت/بهمن) نشستی را با نمایندگان نهادهای دولتی در کابل راه اندازی کرد. گل آجان عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات از ادارات حکومتی می خواهد که در امر برگزاری انتخابات، این اداره را به گونه جدی همکاری کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات روند استخدام کارمندان کمیسیون را از طریق رقابت آزاد آغاز کرده است. آقای صیاد با نگرانی از مداخله زور مندان در استخدام کارمندان این اداره از ادارات دولتی و غیر دولتی می خواهد که در راستای مبارزه علیه زورگویان، کمیسیون را همکاری کنند.

گفته می شود که در انتخابات آینده با تهیه فهرست رای دهندگان براساس شناسنامه ورقی کار می گیرند. ویسمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که یافته های نخستین آنان نشان می دهد که بیست و چهار درصد مراکز رای دهی زیر تهدید امنیتی قرار دارد و باید نیروهای امنیتی امنیت آن مراکز را تامین کنند.

در این نشست نمایندگان وزارت های داخله، دفاع و امنیت ملی حضور داشتند. آنان به کمیسیون مستقل انتخابات وعده سپردند که در راستای تامین امنیت مراکز رای دهی و انتقال مواد انتخاباتی به محلات رای دهی به گونه جدی کمیسیون انتخابات را همکاری می کنند. هفته گذشته رییس جمهورغنی گفت که در دوسال آینده تامین امنیت انتخابات های مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی و انتخابات ریاست جمهوری از وظایف عمده نیروهای امنیتی است.

نوشته‌های مرتبط


Top