از روز جهانی حیات وحش در کابل تجلیل شد

از روز جهانی حیات وحش در کابل تجلیل شد. مسوولان اداره ملی محیط زیست می گویند که یکصد و چهل و نه نوع حیوان و نبات که در کشور در حال خطرانقراض قرار دارد، شامل فهرست سرخ حفاظتی شده است.

پس از سال ها جنگ در افغانستان حیات وحش در کشور بار دیگر توجه ها را به خود جلب کرده و حکومت به دنبال تضمین شدن حیات حیوانات و نباتات در کشور است. (روز دوشنبه ۱۴ حوت/بهمن) از روز جهانی حیات وحش در کشور گرامیداشت شد. شاه زمان میوندی رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید ۱۴۹ نوع حیوان و نبات که در کشور در حال خطرانقراض قرار دارد را شامل لست سرخ حفاظتی کرده اند که شکار و تجارت آن در کشور مطابق به قانون ممنوع می باشد. رییس اداره حفاظت از محیط زیست می افزاید که در نتیجه برنامه‌ های سال ‌های اخیر برای حفاظت از پلنگ برفی، این حیوان وحش دیگر در معرض انقراض قرار ندارد.

هر سال صدها پلنگ برفی در رشته کوه‌ های آسیای میانه به دست شکارچیان کشته می‌شوند. به گفته یک نهاد ناظر بر حیات وحش، فقط چهار هزار پلنگ برفی در جهان باقیمانده و هر هفته دست کم چهار تای آنها کشته می‌شوند، دلیل اصلی این کار نیز انتقام دامداران از این حیوان شکاری است.


Top