گره کور صلح و جنگ با طالبان و موقف های روزمره دولت افغانستان

به دنبال موقف بخشایشگرانه ی حکومت افغانستان در برابر طالبان از میز روند کابل و وعده های مشوق برای جلب علاقه ی آنان به صلح، طالبان بلافاصله برای بی شمارمین بار درخواست صلح حکومت را رد کرده و روند کابل را توطیه یی برای تسلیمی خود خواندند. در ادامه اما، رییس جمهور اشرف غنی یک روز پس در همایش گرامی داشت از روز ملی نیروهای امنیتی گفت، ما از موقف ضعیف به طالبان صلح پیشنهاد نکرده ایم و به جنگ مان با قوت تر ادامه خواهیم داد. این در حالی ست که، ژنرال جالن نیکولسن فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان در اظهارات تازه اش گفت، صلح بدون فشار نظامی به دست نمی آید و ما زین پس فشارها را هم بر پاکستان و هم بر طالبان افزایش خواهیم داد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top