پیشنهاد بسته صلح بی قید و شرط حکومت به طالبان

حکومت افغانستان در دومین نشست پروسه کابل، بی سابقه ترین انعطاف و چراغ سبز را برای طالبان نشان داد. پذیرفتن طالبان از سوی حکومت به عنوان حزب سیاسی، فراهم سازی عودت مهاجرین طالبان و صدور پاسپورت به خانواده های این گروه در دومین نشست پروسه کابل مطرح شد. این در حالیست که طالبان درخواست صلح کنفرانس کابل و سایر تلاش ها را “یک توطیه” و به گونه غیر مستقیم “غیرمنطقی” خوانده نگاشته اند که هدف از این تلاش ها “تسلیمی” آن گروه می باشد.

بیشتر در این رابطه میپردازیم با حضوری آقایان: سید حسین جعفری ریس حزب، حفیظ الله بارگزی ریس شورای ژورنالیستان و بصیر احمد یوسفی استاد دانشگاه.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top