دادستانی کل معرفی شدن عبدالکریم خدام را جهت بازجویی به این اداره رد کرد

دادستانی کل، شایعاتی را رد کرده است که گویا عبدالکریم خدام والی پیشین سمنگان به هدف بازجویی به این نهاد معرفی شده است.

این در حالیست که از دو روز به این طرف شایعاتی در صفحات اجتماعی دست به دست می ‌شود، که رییس جمهور غنی، عبدالکریم خدام والی پیشین سمنگان را برای بازجویی به دادستانی کل معرفی کرده است. اما جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل به رسانه ها گفته است که معرفی والی پیشین سمنگان به دادستانی کل بی اساس است. عبدالکریم خدام عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان است و برای دوسال والی سمنگان بود. آقای خدام دو هفته پیش از سوی ریاست جمهوری برکنار شد؛ اما وی برکناری خود را نپذیرفت و تصمیم در این باره را به جمعیت اسلامی واگذار کرد. جمعیت اسلامی پس از گفتگو با جانب حکومت به توافق رسید و عبدالکریم خدام حکم برکناری خود را پذیرفت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top