گرامیداشت از چهارمین سالیاد درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم

شماری از جوانان زون غرب با همکاری مجمع ملی جوانان افغانستان طی همایش به پیشواز از چهارمین سالروز درگذشته مارشال محمد قسیم فهیم رشادت و فداکاری وی در دوره های جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان ستودند. سخنرانان این مراسم مارشال فهیم را نطقه وصل میان تمام اقوام کشور عنوان کرده اند. سخنرانان با یاد اوری از مجاهدت ها و مقاومت مارشال در برابر قشون سرح و هجوم گروه های تروریستی می گویند که، اگر مارشال فهیم زنده می بود، مردم افغانستان در وضعیت بهتر سیاسی قرار می داشتند.

چند روز اندکی به چهارمین سالگرد درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم باقی مانده است. در کابل، جوانان زون غرب و مجمع ملی جوانان افغانستان به پیشواز از چهارمین سالیاد درگذشت مارشال فهیم محفل را در کابل برگزار کردند. سخنرانان این مراسم مارشال فهیم را نطقه وصل میان تمام اقوام کشور عنوان کرده و می گویند که، مارشال فهیم تنها برای یک قوم ویک گروه خاص خدمت نکرده است، بلکه به تمام مردم افغانستان فکر می کرد.

سخنرانان با یاد آوری از مجاهدت ها و مقاومت مارشال فهیم در برابر ارش سرخ شوروی پشین و هجوم تروریزم می گویند که اگر مارشال فهیم زنده می بود، مردم افغانستان در وضعیت بهتر سیاسی قرار می داشتند.

مارشال محمدقسیم فهیم چهار سال پیش از امروز در هجدهم ماه حوت به اثر بیماری که داشت به عمر پنجا وشش سالگی در کابل درگذشت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top