درآمد بندر تجاری حیرتان افزایش یافته است

مسوولان اداره خدمات بندری حیرتان در شمال کشور گفته اند که با توجه به‌ سطح افزایش تجارت در واردات و صادرات میزان عواید این اداره نسبت به سال گذشته تا مرز نزدیک ‌به بیست و سه درصد افزایش داشته است.

کاظم مهرزاد، معاون اداره خدمات بندری حیرتان، گفته است که میزان درآمد این بندر از ناحیه واردات و صادرات کالاهای تجاری به کشورهای آسیایی میانه نسبت به سال ‌های گذشته تا بیست و دو اعشاریه سه درصد افزایش یافته است. به‌ گفته معاون اداره خدمات بندری حیرتان، امسال حجم واردات کالاهای تجاری به بیشتر از دو میلیون هشت‌ صد تُن می رسد و حجم صادرات اموال به یک ‌صد و پانزده تُن رسیده است. به‌ گفته معاون اداره خدمات بندری حیرتان با افزایش حجم واردات و صادرات کالاهای تجاری از این بندر برای نزدیک به ‌یکهزار تن زمینه‌ کار نیز مساعد شده است.

مسوولان اداره خدمات بندری حیرتان همچنان از ساخت و ایجاد بندر جدید برای صادارت اموال به کشور های آسیای میانه خبر می ‌دهند. مسولان این اداره در شهرک بندری حیرتان می ‌گویند که با توجه به سطح تجارت در این بخش کشور آنها توانایی تخلیه و بارگیری بیشتر از دو صد واگن در روز را دارند.

با این حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی می گویند درصورتی که دولت برای جلوگیری از قاچاق و فساد در بنادر تمرکز کند، میزان اشتغالزایی افزایش خواهد یافت. به ‌باور کارشناسان اقتصادی، نبود امنیت و موجودیت فساد اداری و قاچاق از عوامل کاهش درآمد در بنادر تجاری کشور به حساب می‌ آید.

برچسب ها

Top