وزیر امور خارجه کشور با فرستاده ویژه قطر دیدار و گفتگو کرد

صلاح ‌الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور، پیش از چاشت امروز با دکتور مطلق بن حاجد القحطانی فرستاده ویژه دولت قطر که در رأس هیأت آن کشور برای اشتراک در نشست دوم روند کابل به افغانستان آمده است، در دفتر کارش دیدار کرد.

دفتر سانه ای وزارت خارجه با نشر خبرنامه ای گفته است که در این دیدار  وزیر خارجه از اشتراک هیأت قطر در نشست دوم روند کابل ستایش کرده و نقش آن کشور را در حمایت از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان با اهمیت خوانده است. همچنان هیأت قطری از تعهد درازمدت دولت قطر برای حمایت از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان اطمینان دادند.

نوشته‌های مرتبط


Top