نهادهای مدافع از حقوق زنان: حکومت در طرح گفتگوهای صلح با حقوق زنان معامله نکند

شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان و کودکان بانگرانی از معامله شدن حقوق زنان در روند گفتگوهای صلح می گویند که حکومت در نشست دوم روند کابل با حقوق زنان و کودکان معامله نکند.

 (روز سه شنبه ۸ حوت/بهمن) شماری از زنان در کابل گردهم آمدند تادیدگاه های خود را در باره نشست دوم روند کابل ارایه کنند. میزبانی این گردهمایی را نهاد تحقیقاتی حقوقی زنان و کودکان و همچنان شبکه منطقه ای زنان به عهده دارد. زرقا یفتلی یکی از اشتراک کنندگان این گردهمایی می گوید که حکومت باید در نشست دوم روند کابل با حقوق زنان و کودکان معامله نکند. قرار است رییس جمهورغنی در نشست دوم روند کابل، طرح چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح را ارایه کند.

نهادهای مدافع حقوق زنان و کودکان از حضور کمرنگ زنان در روند گفتگوهای صلح نگرانی می کنند. بانو یفتلی می گوید که زنان در نهادهای حکومتی و شورای عالی صلح نقش نمادین دارند. خانم یفتلی از حکومت می خواهد که در شورای عالی صلح و نهادهای حکومتی به زنان نقش درست بدهد.

قرار است روز چهارشنبه کابل میزبان نشست دوم روند کابل باشد. در این نشست نمایندگان بیست و پنج کشور و سه سازمان بین المللی اشتراک می کنند. چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح و مبارزه با تروریزم از محورهای اصلی این نشست گفته شده است. ریاست جمهوری اعلام کرده است که در این نشست راهکار پیشبرد گفتگوهای صلح را با مخالفان مسلح دولت پیشکش می شود.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top