قیام سوم حوت، پیام خودباوری و خودسالاری

امروز برابر است با ۳۸من سالروز قیام سوم حوت مردم کابل در برابر رژیم مستبد شوروی سابق، که کابلیان در این روز با رستاخیزی بیزاری شان از انزجار و ستم حکومت وقت را نمایان کردند.

سوم حوت ۱۳۵۸، کابلیان با برآمدن روی بام های خانه های شان و سردادن نعره ی الله و اکبر، قیامی را در برابر دستگاه حاکم به راه انداختند که سرانجام پس از سه روز دوام، از سوی نظام سرکوب شد، بسیاری از قیام کنندگان توسط نیروهای حکومت یا شهید، یا زخمی و یا زندانی شدند.

این روز که یکی از بنیادهای خیزش های خودجوش و خودخروش مردم مسلمان و آزادۀ افغانستان در برابر شوروی وقت قلمداد می شود، به عنوان نقطۀ عطف و درخور اهمیت در برگ های تاریخ معاصر افغانستان جا گرفته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top