برنامه شرقی توسعه زراعت در ننگرهار به گونه آزمایشی تطبیق می شود

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تفاهمنامه همکاری به هدف جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر را با حکومت محلی ولایت ننگرهار امضا کرد.

بر بنیاد تفاهمنامه امضا شده میان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و حکومت محلی ولایت ننگرهار، “برنامه شرقی توسعه زراعت” نخست در شش روستای ولایت ننگرهار به گونه آزمایشی به هدف حمایت دهقانان و بازار یابی برای فرآورده های آنان و جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر تطبیق می شود. این برنامه به ارزش بیست و دو اعشاریه پنج میلیون دالر است است که از سوی اداره امور بین المللی و تنفیذ قانون دولت آمریکا پرداخت می شود. سلام عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که این برنامه تا سال ۲۰۲۰ میلادی تطبیق می شود.

در همین حال، گلال منگل والی ننگرهار از موجودیت گروه های مافیایی داخلی که دست باز در قاچاق مواد مخدر دارند سخن می زند و می گوید که بیشتر پول حاصل شده از کشت و تولید مواد مخدر به جیب گروه های هراس افگن و مافیایی داخلی می رود.

همزمان با افزایش تلاش های جهانی در راستای از بین بردن کشت زارهای تریاک و مراکز تولید و پروسس مواد مخدر در کشور، والی ننگر هار می گوید که در سال جاری نزدیک به چهار هزار هکتار زمین از کشت مواد مخدر پاکسازی شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top