برای بلند بردن کیفیت تدریس شماری از آموزگاران به بیرون فرستاده می شوند

معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف می گوید که برای بلند بردن کیفیت تدریس، شماری از آموزگاران به دیگر کشورها فرستاده می شوند.

با سرازیر شدن کمک های هنگفت به بخش معارف، هنوزهم سطح کیفی معارف کشور بهبود نیافته است. شماری از دانش آموزان می گویند که با وجود هزینه شدن این کمک ها هنوزهم در معارف کشور زمینه خوبی تعلیمی برای دانش آموزان فراهم نشده است. دانش آموزان مکتب های کشور از پایین بودن کیفیت درسی در مکتب ها شکایت می کنند. حلیم دانش آموز در کابل می گوید که کیفیت درسی نسبت به کشور های دیگر پایین است و این مساله باعث شده است که دانش آموزان افغان نتوانند به مدارج بهتر علمی دست یابند.

درهمین حال، رحیل فورمولی معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف می گوید که برای بلند بردن سطح کیفی معارف، سه صدو پنجاه آموزگار به دیگر کشورها فرستاده می شوند. معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف همچنان می افزاید که در سال آینده زمینه کار عملی برای دانش آموزان فراهم خواهد شد. به گفته وی با فراهم شدن زمینه کار برای دانش آموزان آنان می توانند به گونه عملی در بخش هایی مختلف آموزش ببینند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top