جوانان: از مجاهدین پیشین کشور باید الگو برداری کرد

مجمع ملی جوانان افغانستان با برگزاری نشستی در کابل از بیست و ششم دلو بیست و نهمین سالروز خروج ارتش سرخ شوروی پیشین از کشور، گرامیداشت کرد. اشتراک کنندگان این نشست از کارنامه های درخشان مجاهدین پیشین در مقابل ارتش سرخ و رژیم دست نشانده آن، با نیکویی یاد کردند.

ارتش سرخ شوروی پیشین با سلاح های پیشرفته در ششم جدی سال سیزده پنجاه و هشت به هدف حمایت از رژیم کمونستی کابل، بر افغانستان حمله کرد. سران رژیم وقت فکر می کردند که با حمایت ارتش سرخ می توانند بر مردم افغانستان حکومت کنند. اما ارتش سرخ، با مبارزه مجاهدین پیشین، سرانجام پس از حدود ده سال در بیست و ششم دلو سال سیزده شصت و هفت خورشیدی مجبور به خروج از افغانستان شد.

مجمع ملی جوانان افغانستان نشستی را به هدف نیکوداشت از بیست و ششم دلو روز خروج ارتش سرخ در کابل برگزار کرده است. اشتراک کنندگان این نشست از کارنامه های مجاهدین پیشین با نیکویی یاد می کنند.

عبدالله هاشمی رییس مجمع ملی جوانان افغانستان می گوید که درک مردم افغانستان از اشغال کشور شان و نیز هدفمند بودن جهاد آنان در مقابل ارتش سرخ و رژیم کابل سبب خروج شوروی از افغانستان شد. آقای هاشمی بیست وششم دلو را برای مردمان کشور روز پر افتخار می خواند و از آنان می خواهد که برای حفظ ارزش های جهاد و مقاومت مبارزه کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top