دومین کنفرانس ملی توانمند سازی زنان در بخش زراعت در کابل برگزار شد

بانوی نخست کشور در دومین کنفرانس ملی توانمند سازی زنان در بخش زراعت شرکت کرد. رولا غنی با تاکید بر حضور زنان در بخش اقتصادی می گوید که باید بر علاوه کمک های فنی و مسلکی، دسترسی زنان زراعت پیشه به اسناد حقوقی فراهم شود تا آنان بتوانند در معاملات بزرگ سهم بگیرند.

وزارت زراعت و مالداری دومین کنفرانس ملی توانمند سازی زنان در بخش زراعت را در کابل برگزار کرد. در این کنفرانس چگونگی توانمند سازی زنان زراعت پیشه در کشور به بررسی گرفته شد. نصیر احمد درانی وزیر زراعت و مالداری می گوید که نقش زنان در اقتصاد ملی کمرنگ است و باید تلاش شود تا با توانمند سازی زنان، نقش آنان در اقتصاد ملی افزایش یابد.

رولا غنی بانوی نخست کشور نیز دراین کنفرانس اشتراک کرده است. بانو غنی می گوید که افزون بر کمک های فنی و مسلکی، باید دسترسی زنان زراعت پیشه به اسناد حقوقی فراهم شود تا آنان بتوانند در معاملات بزرگتر سهم بگیرند.

از سویی هم، دلبر نظری وزیر امور زنان توانمند سازی زنان را در افزایش فرصت های شغلی و خودکفایی آنان مهم می خواند.

با این همه، تومیو “شچری” رییس سازمان غذا و زراعت سازمان ملل، سهم زنان افغانستان در دسترسی به بازار را محدود می خواند. آقای”شچری” می گوید: “زنان به بازار های معاصر دسترسی محدود دارند و باید زمینه دسترسی بیشتر به آنان فراهم شود.”

بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری در حال حاضر شصت و شش درصد زنان کارگر در مزرعه ها کار می کنند و به گونه مستقیم در اقتصاد کشور نقش دارند.

نوشته‌های مرتبط


Top