فعالان مدنی: حکومت اگر به کاستی هایش توجه نکند وضعیت بدتر خواهد شد

شماری از فعالان مدنی افزایش تنش های سیاسی و بدترشدن وضعیت امنیتی در سراسر کشور را به بی برنامگی حکومت ربط می دهند. آنان می گویند که حکومت بجای این که بر بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور توجه کند، به حذف رقبای سیاسی اش می پردازند.

بیش از سه سال از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد. افزون بر این که رهبری حکومت وحدت ملی به هیچ یکی از بند های مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی عمل نکرده اند، ظاهرا دیده می شود که با گذشت هرروز وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور بدتر شده است. شماری از فعالان مدنی افزایش تنش های سیاسی و بدترشدن وضعیت امنیتی در سراسر کشور را به بی برنامگی حکومت ربط می دهند.

احمد ذکی فعال مدنی می گوید که حکومت به جای این که بر بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور توجه کند، به حذف رقبای سیاسی اش می پردازند. آقای ذکی هشدار می دهد که اگر حکومت به کاستی هایش توجه نکند، وضعیت کشور بدتر خواهد شد.

در حالی فعالان مدنی افزایش ناامنی ها را به بی برنامگی حکومت وحدت ملی ربط می دهند که روز پنجشنبه معاون اول مجلس سنا، با انتقاد از عدم تطبیق توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی گفت که نظام کنونی با بحران مشروعیت رو به رو است و رهبران حکومت به وعده های انتخاباتی شان عمل نکرده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top