ایزدیار: حکومت وحدت ملی با بحران مشروعیت روبرو است

معاون اول مجلس سنا در مراسم گشایش “مرکز ابتکار و عمل افغانستان” با انتقاد از عدم تطبیق توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی می گوید که نظام کنونی با بحران مشروعیت رو به رو است و رهبران حکومت به وعده های انتخاباتی خود عمل نکرده اند.

محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنای کشور در مراسم گشایش “مرکز ابتکار و عمل افغانستان” در میان شماری از اعضای کابینه، شورای ولایتی کابل و جوانان در کابل می گوید که حکومت وحدت ملی افزون بر ناکارایی در امر تامین امنیت شهروندان، با بحران مشروعیت همراه بوده است. معاون اول مجلس سنا می افزاید که برخوردهای گروهی و سیلقه ای در حکومت وحدت ملی، سبب کشمکش های درونی و سیاست های برتری جویانه حلقه های مشخصی در نظام سبب ناهنجاری های کنونی شده است.

آقای ایزدیار همچنان می گوید که حکومت وحدت ملی در کار رسیدگی به قضایایی چون حادثه انفجار موتر بم در نزدیکی سفارت المان و حادثه جنبش رستاخیز ناکام بوده و این امر نشان می دهد که حکومت کنونی در برابر مردم صداقت ندارد. معاون اول مجلس سنا در حالی انتقاد های تند را به آدرس حکومت وارد می کند که در چند ماه اخیر تنش ها میان عطا محمد نور والی بلخ و رییس جمهور غنی بالا گرفته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top