خوش بینی وزارت داخله از طرح تازه امنیتی در شهر کابل

وزارت امور داخله از نهایی شدن طرح تازه امنیتی شهر کابل خبر می دهد. معاون سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که با این طرح وضعیت امنیتی بهبود خواهد یافت.

این برنامه پس از افزایش حمله های مرگبار اخیر در پایتخت و ارزیابی کاستی های که سبب شده است نیروهای امنیتی در کار جلوگیری از وقوع حمله های تروریستی کوتاه بیایند طرح شده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که با تطبیق این برنامه وضعیت امنیتی در شهر کابل تغییر خواهد کرد.

معاون سخنگوی وزارت امور داخله می افزاید در طرح تازه امنیتی شهر کابل تمامی ساحات آسیب پذیر به ویژه ساحات دیپلوماتیک به صورت جدی بررسی شده است و برنامه های نیز برای جلوگیری از رویدادها روی دست گرفته شده است. وی تاکید می کند که طرح تازه امنیتی در پنجاه و دو مورد ترسیم شده است و در سه مرحله تطبیق خواهد شد.

کابل در یکماه اخیر گواه مرگبارترین رویداد های تروریستی بود. باشندگان کابل از این وضعیت به ستوه آمده اند و از ارگانهای امنیتی می خواهند که برای امنیت آنان برنامه هایی را روی دست گیرند.

وزارت امور داخله در هماهنگی با ارگانهای کشفی و استخباراتی طرح تازه را برای جلوگیری از رویدادهای مرگبار تروریستی با ریاست جمهور در میان گذاشته که مورد تایید رییس جمهوری نیز قرار گرفته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top