آگاهان: اظهارات اخیر عبدالله اعتراف به شکست سیاسی است

شماری از آگاهان سیاسی اظهارات اخیر رییس اجرایی حکومت مبنی بر تطبیق نشدن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را اعتراف به شکست سیاسی می دانند. آنان می گویند که اظهارات رییس اجرایی ناشی از تمکین نکردن ارگ در برابر سخنان وی است.

 (روز یکشنبه ۱۵ دلو/بهمن) در مراسم معرفی والی جدید پروان، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت پس از حدود دو سال یکبار دیگر ارگ ریاست جمهوری را نشانه گرفت. آقای عبدالله گفت که انحصارگرایی قدرت از سوی ارگ ریاست جمهوری خلاف روح توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی است. شماری از آگاهان سیاسی این اعتراف رییس اجرایی حکومت را شکست سیاسی می دانند. شیوای شرق آگاه سیاسی می گوید که رییس اجرایی در برآورده کردن خواسته های مردم کوتاه آمده است و باید از مردم پوزش بخواهد.

این آگاه سیاسی همچنان ضعف سیاسی رییس اجرایی را عامل اساسی تطبیق نشدن توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی می داند و تاکید می کند که دیگر دوران محاسبه با ارگ گذشته است.

مدت کار حکومت وحدت ملی براساس قانون اساسی تاچند ماه دیگر به پایان می رسد. آگاهان باور دارند که با به پایان رسیدن این دور حکومت توافقی عبدالله بیش تر از پیش به انزوای سیاسی کشانده خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top