میزان حضور و فعالیت طالبان و جغرافیای آسیب پذیر افغانستان

به دنبال نشر گزارشی تکان دهنده، مبنی بر حضور و فعالیت طالبان و دیگر گروه های هراس افگن در هفتاد درصد خاک افغانستان، وزارت دفاع ملی در واکنشی این گزارش را رد کرده و مبالغه آمیز و نادرست خواند.اخیرا گزارشی از سوی رسانه ها همگانی شد که در آن نشان می دهد، طالبان بیشتر و دیگر گروه های هراس افگن کمتر، در هفتاد درصد خاک کشور یا تسلط کامل دارند، یا حضور و فعالیت علنی دارند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top