جبهه ملی مردم افغانستان اعلام موجودیت کرد

اپوزیسیون زیر نام جبهه ملی مردم افغانستاناعلام موجویت کرد. رهبری این جبهه حل نشدن معضل خط دیورند را یکی از علت های افزایش جنگ در کشور می داند.

در کنار دیگر نهادهای منتقد حکومت، (روز شنبه ۱۴ دلو/بهمن) اپوزیسیونی زیر نام “جبهه ملی مردم افغانستان” به رهبری نورالحق علومی وزیر پیشین امور داخله اعلام موجویت کرد. رهبر این جبهه می گوید که معضل خط دیورند یکی از دلایل جنگ در کشور است. آقای علومی می افزاید که آمریکایی ها به خاطر اهداف شان در منطقه، نمی خواهند افغانستان به صلح و ثبات برسد.

بیش از یک ماه می شود که استاد عطا محمد نور والی بلخ، منظوری استعفایش را از سوی رهبری حکومت وحدت ملی نپذیرفته است. از همان روز الی اکنون هر روز گروه گروه از مردم افغانستان به بلخ می روند و حمایت خود را از استاد عطا محمد نور اعلام می کنند. رییس جبهه ملی مردم افغانستان ایستادگی والی بلخ را در برابر حکومت مرکزی، برخواسته از تطبیق نشدن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی می داند. آقای علومی می گوید که باید سران حکومت در رفتار خود تغییر بیاورند.

با این همه، جبهه ملی مردم افغانستان نخستین جریان منتقد دولت نیست. پیش از این شورای حراست و ثبات، جبهه نوین افغانستان و چندین جریان دیگر اعلام موجودیت کرده اند و کارنامه های حکومت را نقد می کنند.


Top