آگاهان: رییس جمهورغنی از حمایت حامیان بین المللی افغانستان سوی استفاده می کند

آگاهان سیاسی می گویند که رییس جمهورغنی با سوء استفاده از قدرت حامیان بین المللی افغانستان، می خواهد رقبای سیاسی اش را از صحنه سیاسی کشور کنار بزند. آنان با تاکید بر بی طرفی حامیان بین المللی افغانستان از آنان می خواهند که به رییس جمهورغنی اجازه ندهند از اعتبار و جایگاه شان به نفع یک حلقه خاص استفاده کند.

پس از بالا گرفتن تنش ها میان رییس جمهورغنی و جنرال عبدالرشید دوستم رابطه ارگ با آقای دوستم به تیرگی گرایید و بارها جنرال دوستم ارگ را به قومگرایی متهم کرد. این تیرگی روابط تنها در همین جا باقی نماند که سرنوشت سفر بی برگشت را برای آقای دوستم نیز رقم زد. ظاهرا جنرال دوستم به هدف تداوی به ترکیه رفته بود و اجازه برگشت دوباره اش به کشور داده نشد. ارگ ریاست جمهوری که به مرکز انحصار قدرت و اتاق توطیه مشهور است در همین جا نماند و بار ها مانع برگشت آقای دوستم به کشور شد. و اما چرا رییس جمهور به دوستان و هم تیمانش وفادار نیست؟

آگاهان سیاسی می گویند که رییس جمهورغنی که در طی سه سال حکومتش به انحصار قدرت و قومگرایی متهم است تلاش می کند تا برای عملی شدن سیاست هایش با زیرکی تمام پای حامیان بین المللی افغانستان را بکشاند. احمد سعیدی آگاه سیاسی می گوید که رییس جمهور غنی با سوء استفاده از قدرت حامیان بین المللی افغانستان می خواهد رقبای سیاسی خود را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. آقای سعیدی با تاکید بر بی طرفی حامیان بین المللی افغانستان از آنان می خواهد که به رییس جمهورغنی اجازه ندهند از اعتبار و جایگاه آنان به نفع یک حلقه خاص استفاده کند.

عملکرد ریاست جمهوری با واکنش های تند شهروندان و سیاسیون کشور روبر شد. شهروندان کشور خواهان بی طرفی حامیان بین المللی افغانستان در قضایا داخلی کشور اند.

پیش از این اعضای شورای ملی و شماری از احزاب سیاسی رییس جمهورغنی را به قومگرایی متهم کرده ان. آنان هشدار داده اند که ادامه این گونه انحصار طلبی ها ازسوی رییس جمهور غنی کشور را به بحران خواهد برد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top