نگرانی های داخلی و بین المللی نسبت به ادامه تنش ها میان کابل و بلخ

تنش و اختلاف میان ارگ و بلخ، از مرز یک ماهگی گذشت و هنوز بوی حل این تنش به مشام مردمی که نگران پیامدش اند، نمی رسد. هرچند سخنگویان حکومت هرازگاهی از عدم رسمیت عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی به عنوان والی بلخ سخن می گویند، آقای نور اما، همچنان به چوکی ولایت تکیه کرده، به کارش به عنوان والی و به دیدارهایش به عنوان مخالف حکومت ادامه می دهد. عطامحمد نور دیروز در ادامه ی هشدارهایش به رهبران حکومت گفت، اگر مذاکرات میان جمعیت و حکومت به نتیجه ی مطلوب نرسد، ضمن حرکت های مدنی، خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل حکومت موقت خواهد شد. این در حالی ست که، ادامه ی جنجال میان ارگ ریاست جمهوری و والی بلخ، نگرانی ها را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخته و گروه هایی را به میان جی گری میان آقای نور و رهبران حکومت وحدت ملی واداشته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top