رییس اجرایی حکومت بر حمایت از رسانه های کشور

تاکید رییس اجرایی حکومت بر حمایت از رسانه های کشور تاکید می کند. آقای عبدالله می گوید که پرونده قتل خبرنگاران در کشور باید به صورت جدی پیگری شود.

در یک و نیم دهه گذشته خبرنگاران قربانی های زیادی داده اند. بیش از هشتاد خبرنگار در این مدت شهید شده اند. رییس اجرایی حکومت در مراسم تهداب گذاری بنای یادبود از شهدای رسانه ای، بر حمایت از رسانه ها و خبرنگاران تاکید کرد. آقای عبدالله گفت که حکومت نباید هیچ استثایی در بررسی پرونده قتل خبرنگاران قایل شود.

درهمین حال، عبدالله حبیب زی سرپرست شهرداری کابل می گوید که دستآورد رسانه های کشور در یک و نیم دهه گذشته قابل ستایش است. از سویی هم، شماری از خانواده های خبرنگاران و مالکان رسانه می گویند که هنوزهم تهدید ها علیه خبرنگاران در کشور مشکل جدی است.

این درحالیست که پیش از این دیدبان رسانه های آزاد افغانستان “نی” طی یک گزارش، سال روان خورشیدی را خونین ترین سال برای خبرنگاران در کشور خوانده است. دراین گزارش گفته شده است که در این سال بیست کارمند رسانه ای جان باخته اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top