اعضای مجلس نمایندگان به تعطیلات زمستانی رفتند

اعضای مجلس نمایندگان پس از سپری کردن چهار و نیم ماه دوره کاری به تعطیلات زمستانی رفتند. هیأت اداری مجلس نمایندگان این دوره کاری را پر دستاورد است.

سی ام جدی سال ۱۳۹۶، فرجامین روز نشست عمومی مجلس نمایندگان است. اعضای هیأت اداری مجلس اما در آخرین نشست حضور ندارند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان، غیابت رییس مجلس نمایندگان، منشی و معاون اول این مجلس را در فرجامین روز نشست عمومی این مجلس، توهین به جایگاه خانه ملت می دانند. غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان می گوید که این کار رییس و چند عضو دیگر هیات اداری مجلس پشت کردن به تعهدات است که آنها برای مردم افغانستان داده اند.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان همواره از هیأت اداری مبنی بر همسو بودن با حکومت انتقاد کرده اند؛ چیزی که در آخرین روز کاری این مجلس به آن اشاره شد. رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان کارکرد حکومت را ناکام می داند و هیأت اداری مجلس را نیز سخنگویان ارگ.

مجلس نمایندگان در چهار و نیم ماه دوره کاری سال هفتم و دور شانزدهم تقنینی پنجاه و چهار جلسه عمومی برگزار کرده است.

عرفان الله عرفان معاون منشی مجلس نمایندگان کارکرد مجلس را در راستای قانون گذاری و نظارت از اعمال حکومت پر دستاورد می داند و اما می گوید که کم کاری های نیز از سوی مجلس در این دوره صورت گرفته است.

طبق قانون اعضای مجلس نمایندگان پس از چهار و نیم ماه دوره کاری، برای چهل و پنج روز به تعطیلات زمستانی می روند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top