مجلس نمایندگان بودجه مالی سال ۱۳۹۷ را تایید کرد

مجلس نمایندگان سند بودجه مالی سال ۱۳۹۷ را تصویب کرد. وزیر مالیه می گوید سند بودجه بر اساس معیار های بین المللی ساخته شده است که تایید آن از سوی مجلس اعتبار این سند را در میان کشورهای کمک کننده بلند می برد.

چندی پیش مجلس نمایندگان سند بودجه مالی ۱۳۹۷ را به دلیل نامتوازن بودن رد کرده بود. اما

وزارت مالیه پس از آوردن اصلاحات در بودجه آنرا دوباره جهت تایید به مجلس نمایندگان فرستاده است. انتقاد ها از بهر نادیده گرفتن خواست های شماری از اعضای مجلس نمایندگان هنوزهم بر سند بودجه پابرجاست. سرانجام عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس سند بودجه مالی سال ۱۳۹۷ را به رای گیری گذاشت که با اکثریت ازسوی اعضای مجلس نمایندگان تایید شد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه می گوید که تایید بودجه ازسوی مجلس نمایندگان اعتبار این سند را در میان کشورهای کمک کننده بلند می برد و سبب افزایش کمک های بیشتر کشورهای کمک کننده خواهد شد.

مجموعه بودجه مالی سال ۱۳۹۷ سه هزار و هفتصد و هفتاد و هفت میلیارد افغانی است که از این میان دوصد و شصت و شش میلیارد آن بودجه عادی و یکصدو ده میلیارد دیگر آن بودجه توسعه ای می باشد.

نوشته‌های مرتبط


Top