وزارت امور خارجه بالاتر از ۸۰ درصد بودجه توسعه ای خود را مصرف کرده است

وزارت امور خارجه می گوید که پاکستان می خواهد با اخراج مهاجران افغانستان از این کشور، فشارهای جهانی را بالای خود کم کند. درهمین حال، معین مالی وزارت امور خارجه می گوید که بالاتر از هشتاد درصد بودجه توسعه ای این وزارت به مصرف رسیده است.

حکومت پاکستان به مهاجران افغانستان اعلام کرده است که باید به کشور خود برگردند. درحال حاضر یک میلیون و هفتصد هزار مهاجر افغانستان در پاکستان زندگى می کنند. نصیر احمد اندیشه معاون مالی وزارت امور خارجه در رابطه به اخراج مهاجران افغان از پاکستان می گوید که پاکستان می خواهد با اخراج مهاجران افغانستان از این کشور، فشارهای جهانی بالای خود را کم کند.

معین مالی وزارت امور خارجه همچنان می گوید که بالاتر از هشتا درصد بودجه توسعه ای این وزارت طی سال جاری به مصرف رسیده است. آقای اندیشه می افزاید که این وزارت از جمله وزارت های عایداتی نیست، اما توانسته که چهار میلیارد افغانی عواید برای دولت جمع آوری کند. معین مالی و اداری وزارت امور خارجه همچنان می گوید که این وزارت تلاش دارد تمام خدمات را به شکل الکترونیک برای شهروندان کشور ارایه کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top