افغانستان در سال ۲۰۱۸ به ۴۳۰ میلیون دالر کمک بشری نیاز دارد

حکومت طی فراخوانی از جامعه بین المللی و کشورهای کمک کننده می خواهد که افغانستان در سال ۲۰۱۸ به ۴۳۰ میلیون دالر کمک های بشر دوستانه نیازمند است. رییس اجرایی حکومت می گوید که اگر این کمک ها به افغانستان صورت نگیرد، وضعیت بشری در کشور به مراتب بدتر خواهد شد.

 (روز دوشنبه ۲۵ جدی/دی) نمایندگان کشورهای کمک کننده با مقام های بلند پایه حکومت افغانستان در کابل گرد آمدند و از نیاز های بشری در سال روان میلادی سخن گفتند. در این مجلس، حکومت طی فراخوانی از جامعه بین المللی و کشورهای کمک کننده خواست که، افغانستان در سال دو هزار و هژده به چهارصدوسی میلیون دالر کمک های بشری نیازمند است. داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که اگر این کمکها تامین نشود، وضعیت بشری در کشور به مراتب بدتر خواهد شد.

تابی لانزر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد در افغانستان می گوید که بیش از دو میلیون شهروند افغانستان به کمک بشری نیاز مند استند. آقای لانزر همچنان از طرف های درگیر جنگ در افغانستان می خواهد که به کمک کنندگان بشری اجازه دهند تا به مردم نیازمند افغانستان کمک کنند.

درهمین حال، متی سونگرن مسوول عملیاتی سفارت سویدن برای افغانستان از ادامه کمک های بشر دوستانه به نیازمندان افغانستان اطمینان می دهد و می گوید که باید کمک های بشر دوستانه به مردم نیازمند توزیع شود.

از سویی هم، مسوولان اداره هماهنگی کمک های بشری به افغانستان می گویند که باید حکومت افغانستان در راستای چگونگی رسیدن کمکها به مردم سهولت ها را فراهم کند. رییس اجرایی حکومت همچنان تاکید می کند که کمک های بشری جامعه جهانی در سال گذشته نهایت موثر تمام شده است.


Top