انتقاد مجلس نمایندگان از سیاست اقتصادی حکومت

شماری از اعضای مجلس نمایندگان پایین آمدن بهای پول افغانی را در برابر ارز های خارجی، نتیجه ای سیاست های نا سالم حکومت می دانند.

نمایندگان مردم می گویند که حکومت مایل بر تطبیق پروژه های بزرگ در شمار از ولایت ها نیست و این امر سبب پایین آمدن بهای پول افغانی شده است. لطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان می گوید که حکومت خود مانع تطبیق پروژه های ملی و اشتغال زای در شماری از ولایت های مشخص شده است.

با این حال، ظهیر سعادت عضو دیگر مجلس نمایندگان سند بودجه سال روان مالی را نا متوازن می خواند و می گوید که در این سند، بودجه توسته ای شماری از ولایت ها کمتر از بودجه ریاست جمهوری و ریاست اجرایی پیش بینی شده است.

اعضای شورای ملی بار ها مقام های وزارت مالیه را از بهر پیچیده بودن و نا متوازن بودن سند بودجه مالی سال ۱۳۹۷ به نشست این مجلس فرا خوانده اما مسوولان در وزارت مالیه این ادعا را رد می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top