محقق: خارجی ها در پی ادامه جنگ در افغانستان استند

معاون دوم ریاست اجرایی می گوید که تضاد های منطقه ای و جهانی سبب ادامه جنگ در کشور شده است. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی می گوید که در حال حاضر شماری از کشورها خارجی تلاش می کنند که در افغانستان جنگ ادامه یابد.

بیش از سه هزار دانش آموخته از سراسر کشور مراسم فراغت شان را در کابل جشن گرفتند. میزبانی این گردهمایی را روند تحکیم وحدت ملی جوانان افغانستان به عهده دارد. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در این جشن می گوید که شماری از کشورهای خارجی تلاش می کنند که در افغانستان جنگ ادامه پیدا کند. این مقام حکومتی، آگاه نبودن مردم، رقابت های منطقه ای و جهانی را از موارد می داند که به گفته او، سبب افزایش نبردها در کشور شده است.

در حالی معاون دوم ریاست اجرایی تضادهای منطقه ای و جهانی را از علت های ادامه ناامنی ها در کشور می داند که هنوزهم روشن نیست مردم افغانستان چی زمانی به صلح و امنیت سراسری دست پیدا می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top