نمایندگان مجلس: عامل اصلی جنجالی شدن قانون ثبت احوال نفوس رییس جمهورغنی است

شماری از اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به کشیدگی های اخیر در باره آغاز روند توزیع شناسنامه های الترونیک می گویند که این کشیدگی ها کشور را به بحران نزدیک کرده است.

در یک ماه گذشته مجلس نمایندگان شاهد در گیری های لفظی برخاسته از فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون ثبت احوال نفوس بود. شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که تنش های موجود بر قانون ثبت احوال نفوس کشور را به بحران برده است. ظاهر قدیر عضو مجلس نمایندگان با نگرانی از وضعیت پیش آمده می گوید که رییس جمهورغنی با تطبیق پروژه های قوم گرایانه، شناسنامه های الکترونیک را حیثیتی ساخته است.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز گذشته گفته بود که برخی افراط گرایان قومی در مجلس نمایندگان قانون ثبت احوال نفوس را به گیروگان گرفته است. این گفته های آقای دانش با واکنش منفی برخی اعضای مجلس نمایندگان مواجه شده است. لطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان موضع گیری آقای دانش را تاسف بار می خواند. آقای پدرام می گوید که محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور با صدور فرمان تقنینی در مورد قانون ثبت احوال نفوس کشور را به بحران برده است.

همزمان با اعلام نظر کمیته مختلط در مورد شناسنامه های الکترونیک، اعتراض ها در برابر فیصله این کمیته در میان اعضای مجلس بالا گرفت. شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند شناسنامه های که معرف هویت آنان نباشد، پذیرفتنی نخواهد بود.

نوشته‌های مرتبط


Top