در هشت ماه گذشته تلفات غیرنظامیان در کشور افزایش یافته است

گروه داد خواهی حفاظت از غیرنظامیان از افزایش تلفات غیرنظامیان در کشور نگرانی می کند.

گروه داد خواهی حفاظت از غیرنظامیان در گزارش تازه خود از افزایش تلفات غیرنظامیان در کشور نگرانی کرده است. در این گزارش آمده است که تنها در هشت ماه گذشته بیش از سه هزار غیرنظامی از سوی طرف های درگیر کشته و زخمی شده اند. بر اساس این گزارش، گروه های تروریستی در تلفات غیرنظامیان سهم بیشتر دارند. مصطفی کمال عضو این نهاد بانگرانی از وضعیت امنیتی کشور می گوید که بیشتر تلفات غیرنظامیان از اثر حملات انتحاری بوده است. آقای کمال از طرف های درگیر جنگ می خواهد که به قوانین جنگی احترام کنند. گروه داد خواهی حفاظت از غیرنظامیان از مخالفان مسلح حکومت می خواهد که از حمله برتاسیسات عامه، مساجد، شفاخانه، مکتب ها جلوگیری کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top